Mermaid catfish??

Mermaid catfish??

“But I’m a man!”